افتخارات                  


دریافت لوح و تندیس جشنواره مدیران برتر کشور

دریافت لوح و تندیس مدیر نمونه جوان کشور

دریافت لوح و تندیس صادر کننده نمونه استان اصفهان

دریافت لوح و تندیس مدیر عامل نمونه جوان استان اصفهان

دریافت لوح تقدیر از سازمان   (UNIDO) وابسته به سازمان ملل متحد

مدیر نمونه جوان صنعت معدن و تجارت ایران


 
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
درحال بارگزاری
سخن روز
وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست