انواع طناب بسته بندی


انواع طناب بسته بندی PE ROPE - HANK
 
ROPE Diameter Length CODE GRADE A CODE GRADE B
3 mm By order RHA 03 RHB 03
4 mm By order RHA 04 RHB 04
5 mm By order RHA 05 RHB 05
6 mm By order RHA 06 RHB 06

سخن روز
در تئوری اگر به انسان در برابر اعمالش مسؤولیت بدهید، در آن صورت حق انتخاب دارد که قبول کند یا نکند