تورهای پلاستیکیتورهای پلاستیکی کشاورزی PE NET
 
CODE WIDE
NAR40 TO NAR65 From 40 cm to 65 cm  رول
NAN 110 Wide 60 cm length 110 cm  منگنه
 
سخن روز
شادی و خوشبختی را هدف اصلی زندگی تان قرار دهید و کلیه فعالیت هایتان را بر اساس این هدف سازمان دهی کنید